Naše státní vlajka

Ve stvoření má vše svůj hluboký význam a smysl, který povrchnímu pozorovateli uniká, ale tomu, který podle Poselství s otevřenýma očima a s otevřeným srdcem vše kolem sebe prožívá, dá nahlédnouti do hloubky i šíře všeřídící moudrosti Boží.

Není bez významu, že jsme se zrodili v naší krásné, požehnané, československé zemi.

Láska Boží spočinula na ní.

Lid této země v důsledku této veliké milosti vždycky usiloval ke Světlu.

Všichni velicí, slavní a svatí našeho rodu jsou nad námi, s námi a mezi námi. Přišli, aby naplnili svatou vůli Boží, aby uzavřeli kruh osudu této země a jejího lidu.

A za všecky ty drahé bojovníky Boží, za ty tisíce umučených srdcí pro Pravdu, za slavné boje a nadlidské hrdinství za svobodu víry směl nám anděl našeho rodu přinésti ze světlých výšin jako skvoucí výkaz našeho usilování ke Světlu náš štít – naši státní vlajku.

Chci vám dnes říci ten vnitřní hluboký význam tohoto zvláštního seskupení barev a forem.

Sloup barvy rudé ztrácí se ve výšinách a značí nám plamen lásky, jimž mužové hoří pro Pravdu. Naše země rodila a nepřestala rodit muže statečných srdcí, hořících pro spravedlnost, muže, kteří jsou hotovi zpečetiti i krví poznanou Pravdu a lásku ke svobodě vlasti a víry.

K němu se pojí stejně vzhůru letící sloup barvy bílé. To ženy naše jsou. Jejich duše jsou čisté a bílé a jejich cesta jasná jako bílý den. Jejich touhou jest čistota.

Oba sloupy jsou spojeny vznešeným nejvyšším symbolem – blankytně modrý trigon, hrotem spravedlnosti dolů ponořený, spojuje lásku i čistotu v božský trigon, značící trojici – tělem učiněnou Božskou Spravedlnost, Lásku a Čistotu, přijal v sebe sloup naší statečné lásky i vroucí touhy po čistotě.

Chybí mi slova k vyjádření tak prostého a přece, ohromujícího děje. Vy už víte, co znamená naše státní zástava.   Učte sebe a všecky kolem sebe úctě k tomuto symbolu vznešeného zaslíbení – k naší státní vlajce.   Až vyletí před vámi v záři vycházejícího slunce na štíhlý stožár, uvidíte, jak z vašich srdcí vyšlehne plamen nadšení.

Uslyšíte modlitbu mužů: Ta rudá je naše krev, Pane, přijmi ji do služeb Tvé spravedlnosti.

Rty žen budou šeptat: Pane, toužíme být tak bílé, aby Tvá Láska a čistota v nás našly zalíbení.

Buďte silní a trpěliví.

Spojme se ke společné prosbě:

„Tvůj lid jsme, Pane, Tobě chceme sloužit. Prosíme Tě za náš národ, aby nezahynul, ale aby poznal Tvého Syna a následoval ho. Dej nám sílu k boji za vítězství Slova.“

Amen

Od Josefa Kováře, učedníka (1936)