Bible a její výklad ve světle Pravdy

Když mi byla dána před léty kniha Ve světle Pravdy, četl jsem jí nejdříve s úmyslem, že s pomocí bible dokáži, jaké omyly a bludy jsou v této knize obsaženy. Pak vyvstalo ve mně živé přání, umožnit setkání s tímto Slovem také mé církvi…
Na to jsem se rozhodl, že napíši 12 článků.

Úvodní rozjímání

Když mi byla dána před léty kniha »Ve Světle Pravdy«, četl jsem ji s úmyslem, že dokáži pomocí Bible, jaké omyly a bludy jsou obsaženy v této knize. Tu jsem však při čtení narazil na onen důležitý výrok, že zde k nám hovoří někdo, komu byla dána plná moc. 

A pak započal v mém duchovním nitru zápas, ve kterém jsem směl dojít k jasnému poznání, že se v této knize nesetkáváme ani se lží, ani s bludem, nýbrž se Slovem Pravdy.

Jako velká obžaloba praví se v Poselství Grálu:

»Co jste udělali ze Slova Božího ve svých výkladech a již při jeho samotném sepi­sování! Že se o něm můžete přít a dohadovat, že se jako pozemští lidé scházíte a o něm rokujete, již to samojediné svědčí o nejistém základě a nejasnosti toho, co se odvažujete vydávat za čisté Slovo Boží.«.

Bylo mi jasným přesvědčením, že toto Slovo ve své čistotě je nám ještě jednou darováno v Poselství Grálu. Je to totéž Slovo, které kdysi přinesl Kristus. Tu vyvstalo ve mně živé přání, umožnit setkání s tímto Slovem také mé církvi, které jsem po celých 18 roků směl sloužit jako farář.

Zmocněnec evangelické církve poslal mi po osobním rozhovoru sdělení, ve kterém se praví:

»Vyjádřil jste se vůči mně v tom smyslu, že musí být učiněno rozhodnutí, zda církev chce toto Slovo slyšet a přijmout a hlásat dále. Toto rozhodnutí nemůže být učiněno v osobním rozhovoru, nýbrž musí být proneseno výrokem oficielní instance.« —

»Stojíte tedy nyní před fórem, které má nyní ve jménu celé církve zodpovědně učinit důležité rozhodnutí. To nezprošťuje ovšem jednotlivce práva, aby sám ze sebe zaujal stanovisko k tomu, co nám chcete říci. Tato slova skutečně vyjadřují to, oč se v tomto rozhodnutí jedná.«

Na tom jsem se rozhodl, že napíši 12 článků, v nichž budu hájit a zastupovat nárok Poselství Grálu a jeho usměrňující požadavek vůči církvi. Ačkoliv používám v těchto článcích často ostré řeči a výrazu, děje se tak jen kvůli věci samé. Kdo poznal a uznal Poselství Grálu jako Slovo Boží, je tím, kdo přijímá a může dávat dále jen to, co mu bylo darováno. Poněvadž je to Poselství Boží, což mám vůči církvi dosvědčit, bylo mým úkolem uplatnit všechnu břitkost vyjádření tohoto Slova i proti církvi.

Jsou to následující články, v nichž dosvědčuji Slovo Poselství Grálu:

Dnes víme, že duchovní vedení evangelické církve Westfálska rozhodlo žel proti Poselství Grálu. Kdysi jiná církev, a sice židovská synagoga, také rozhodla proti Kristu a Jeho Poselství. Kdo zná dějiny lidstva, ten také ví, jak často církev osudným způsobem nepoznala hodinu Boží. Dělo se tak ode dnů proroků až po naše doby.

Varovná slova Syna Božího pronesená zákoníkům: »Neboť jste vzali klíč poznání…… « (Lukáš 11, 52), mají ještě i dnes své hluboké oprávnění.

Církve vědí velmi dobře, že obnovení světa se nemůže stát z lidské síly a moudrosti. Proto se modlí! » Veni creator spiritus. «, což znamená: » Přijď ó Duchu Svatý. «.

Ale ony netuší, že Bůh tuto modlitbu již vyslyšel! A ve své nevědomosti a slepotě bojují ještě proti Němu a Jeho vyslancům. To dosvědčuje samo Poselství Grálu slovy:

»Tu zavolal Pán svého služebníka, který chodil po zemi jako cizinec. Zavolal ho, aby promluvil, aby přinesl Poselství všem, kdo po něm žíznili.«.

»A hle, vědění moudrých bylo falešné, modlitby věřících byly nepravé, neboť se neotvíraly hlasu, který přicházel z Pravdy. Proto mohl být poznán také jen tam, kde krůpěj Pravdy nebyla v člověku zasypána pozemskou vadností, mocí rozumu a všemi těmi věcmi, které jsou schopny svést lidského ducha z pravé cesty a přivést ho ku zkáze.

Hlas mohl vzbudit ozvěnu jen tam, kde prosby vycházely ze skutečně pokorné a poctivé duše. Volání vyšlo. Kam zasáhlo, přinášelo nepokoj a třídění, avšak na místech, kde bylo vážně bráno, očekáváno, přineslo mír a blaženost.«.

Aby všichni čtenáři následujících úvah nalezli v Poselství Grálu štěstí a mír, je nejhlubším přáním spisovatele. —

Erich Wendland,  Hagen – Haspe.